Loading...

شبکه حقوق بشر کردستان

Kurdistan Human Rights Network

شبکه حقوق بشر کردستان، یک سازمان مستقل، غیرانتفاعی و غیرحزبی ثبت‌شده در فرانسه است. این سازمان با شبکه‌های کنشگریِ مدافعین حقوق بشر در منطقه کُردی ایران در زمینه نظارت و استناد نقض حقوق بشر و تشویق پاسداشت حقوق بشر فعالیت می‌کند. این گروه در ضمن راجع به وضعیت حقوق بشر در منطقه کردی ایران ایجاد آگاهی می‌کند. این نهاد داده‌های موجود برای تصویرسازی در موضوع کشتارهای فراقانونی کولبرها را ارائه کرده است.

To top